دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn

شرايط لازم جهت خريد اقلام از موسسه كوثر

1-    هدف از برگزاري مزايده ،فروش عادلانه اقلام اعم از نو ومستعمل به مصرف كننده با رعايت صرفه وصلاح سازمان مزايده گزار واجراي مقررات مربوطه است لذا شركت كنندگان از ايجاد رقابت كاذب وجو ناسالم با ارائه قيمت هاي نامتعارف پرهيز كنند.
2-    قوانين ومقررات مزايده براي فروشنده وخريدار تعريف شده و رعايت آن الزامي است. مجريان مزايده خدمتگزار شما در اجراي هرچه مطلوب تر امر مزايده با محوريت تامين حقوق واقعي طرفين هستند.
3-    خريدار بايستي اهليت قانوني داشته باشد و درصورت عدم احراز صلاحيت قانوني خريد وتملك ،علاوه برفسخ قرارداد ،كليه خسارات ناشي ازعدم اجراي قرارداد از خريدار اخذ خواهدشد.خريدار موظف است قبل از خريد وامضاي قرارداداز شرايط مزايده باخبرشده و در صورت وجود ابهام از مسئولين امر كسب تكليف كند.
4-    قبل از زمان برگزاري مزايده، كليه شركت كنندگان طي دو روز بازديد مختارند ضمن بازديد كامل از اقلام و كالاهاي چينش شده حتي الامكان بررسي هاي لازم پيرامون شرايط عمومي و ارزش واقعي يا تخمين مقدار اجناس كپه اي و گروهي را بصورت كامل انجام و سپس با احتساب جميع شرايط، قيمت پيشنهادي ارائه دهند.
تبصره مهم :شركت كنندگان و خريداران محترم با اختيار خود وتصميم قبلي نسبت به خريد اقدام مي كنند. لذا پس از عقد قرارداد اظهاراتي مانند : در محاسبه اشتباه كردم ،،جوگيرشدم ،،به اصرار فلاني يا شركاء پيشنهاد داده ام ،،براي ديگري خريدكرده ام و اكنون نمي خواهم، قابل استماع واقدام نيست.
5-    رؤيت موردمعامله به معناي وقوف كامل از مشخصات و مختصات آن است و خريدار با امضاء قرارداد حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مي كند.
6-    متقاضيان مزايده كتبي مي بايست در ايام بازديد نسبت به دريافت پاكت شركت در مزايده اقدام و سپرده مورد نظر را بصورت چك بانكي در وجه خود تهيه و همراه با فرم تكميل شده به فروشنده تحويل دهند.
تبصره : سپرده هايي كه براي آهن آلات كپه اي يا كيلويي و اقلام عددي يا هرآنچه در قرارداد به تشخيص مزايده گذار «مسدودي سپرده تا ترخيص كامل سپس تسويه حساب» درج شود تا ترخيص كامل قابل استرداد يا محاسبه در واريزي و صدورتسويه نخواهد بود.
7-    متقاضي به محض برنده شدن مكلف است 10% قيمت فروش را به عنوان سپرده بصورت نقد از طريق كارت بانكي شتاب، چك پول يا وجه نقد به فروشنده بپردازد.
8-    خريدار مكلف است علاوه بر قيمت خريد 2% بابت هزينه هاي جانبي مزايده و 9% بابت ماليات بر ارزش افزوده ( جمعاٌ 11 درصد ) به فروشنده پرداخت كند.
9-    در صورت انصراف خريدار ، سپرده به نفع فروشنده ضبط خواهد شد.
10-    فروشنده در رد يا قبول پيشنهاد مختار است.
11-    اقلام يا كالاهايي كه به صورت عددي يا كيلويي واگذار مي شود ،با نظارت مسئولين دفاتر فروش هر استان و اعلام كتبي همراه با ارسال قبوض باسكول و مستندات مربوط قابل تسويه حساب است.
12-     كليه هزينه هاي پس از فروش به عهده خريدار است.
تبصره مهم:خريداران محترم توجه داشته باشند كه مبلغ پيشنهادي مي بايست به گونه اي اعلام شود تا چنانچه هزينه هاي جانبي و ارزش افزوده جمعاً 9% و هزينه هاي مقرر يا احتمالي (حمل ونقل ،برشكاري ،بارگيري و...) به آن افزوده شود؛ترخيص آن مقرون به صرفه باشد.
13-     مهلت واريز الباقي ثمن مورد معامله و ترخيص اقلام 7 روز كاري از زمان عقد قرارداد است.در صورت عدم اقدام به موقع توسط خريدار،موضوع انصراف تلقي و سپرده به نفع فروشنده ضبط خواهد شد.
تبصره 1 :واريزكليه وجود قرارداد بايد يكجا وظرف 7روز كاري انجام شود.تاكيد مي شودكه واريز مرحله اي يا چند نوبتي به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست.
تبصره 2: زمان نهايي ترخيص اقلام حجيم يا اقلامي كه قبل از ترخيص به استفاده از ابزار آلات خاص،برشكاري طولاني،تجزيه وجداسازي نياز داشته باشد، با صلاحديد مجري مزايده و مذاكره خريدار مشخص و در قرارداد قيد مي شود.
14-    كليه موارد مندرج در اين اطلاعيه مجدداً قبل از شروع مزايده اعلام مي شود ،لذا هيچ گونه عذر و بهانه اي پس از شروع مزايده و عقد قرارداد قابل استماع و پذيرش نيست.
15-    شرايط جامع و كامل موضوع مورد معامله در قرارداد درج شده و امضائ ذيل قرارداد به منزله پذيرش كليه شرايط است.
16-    مواردي كه در شرايط اعلام شده فوق درج نشده است تابع قرارداد منعقده و مقررات نظام جمهوري اسلامي ايران است.