X

شرايط لازم جهت خريد اقلام از موسسه كوثر

 

1-هدف از برگزاري مزايده ،فروش عادلانه اقلام اعم از نو ومستعمل به مصرف كننده با رعايت صرفه وصلاح سازمان مزايده گزار واجراي مقررات مربوطه است لذا شركت كنندگان از ايجاد رقابت كاذب وجو ناسالم با ارائه قيمت هاي نامتعارف پرهيز كنند.

2-قوانين ومقررات مزايده براي فروشنده وخريدار تعريف شده و رعايت آن الزامي است. مجريان مزايده خدمتگزار شما در اجراي هرچه مطلوب تر امر مزايده با محوريت تامين حقوق واقعي طرفين هستند.

3-خريدار بايستي اهليت قانوني داشته باشد و درصورت عدم احراز صلاحيت قانوني خريد وتملك ،علاوه برفسخ قرارداد ،كليه خسارات ناشي ازعدم اجراي قرارداد از خريدار اخذ خواهدشد.خريدار موظف است قبل از خريد وامضاي قرارداداز شرايط مزايده باخبرشده و در صورت وجود ابهام از مسئولين امر كسب تكليف كند.

4-قبل از زمان برگزاري مزايده، كليه شركت كنندگان طي دو روز بازديد مختارند ضمن بازديد كامل از اقلام و كالاهاي چينش شده حتي الامكان بررسي هاي لازم پيرامون شرايط عمومي و ارزش واقعي يا تخمين مقدار اجناس كپه اي و گروهي را بصورت كامل انجام و سپس با احتساب جميع شرايط، قيمت پيشنهادي ارائه دهند. تبصره مهم :شركت كنندگان و خريداران محترم با اختيار خود وتصميم قبلي نسبت به خريد اقدام مي كنند. لذا پس از عقد قرارداد اظهاراتي مانند : در محاسبه اشتباه كردم ،،جوگيرشدم ،،به اصرار فلاني يا شركاء پيشنهاد داده ام ،،براي ديگري خريدكرده ام و اكنون نمي خواهم،، قابل استماع واقدام نيست.

5-رؤيت موردمعامله به معناي وقوف كامل از مشخصات و مختصات آن است و خريدار با امضاء قرارداد حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مي كند.

6-متقاضيان مزايده كتبي مي بايست در ايام بازديد نسبت به دريافت پاكت شركت در مزايده اقدام و سپرده مورد نظر را بصورت چك بانكي در وجه خود تهيه و همراه با فرم تكميل شده به فروشنده تحويل دهند.

تبصره : سپرده هايي كه براي آهن آلات كپه اي يا كيلويي و اقلام عددي يا هرآنچه در قرارداد به تشخيص مزايده گذار «مسدودي سپرده تا ترخيص كامل سپس تسويه حساب» درج شود تا ترخيص كامل قابل استرداد يا محاسبه در واريزي و صدورتسويه نخواهد بود.

7-متقاضي به محض برنده شدن مكلف است 10% قيمت فروش را به عنوان سپرده بصورت نقد از طريق كارت بانكي شتاب، چك پول يا وجه نقد به فروشنده بپردازد.

8-خريدار مكلف است علاوه بر قيمت خريد 2% بابت هزينه هاي جانبي مزايده و 9% بابت ماليات بر ارزش افزوده ( جمعاٌ 11 درصد ) به فروشنده پرداخت كند.

9-در صورت انصراف خريدار ، سپرده به نفع فروشنده ضبط خواهد شد.

10-فروشنده در رد يا قبول پيشنهاد مختار است.

11-اقلام يا كالاهايي كه به صورت عددي يا كيلويي واگذار مي شود ،با نظارت مسئولين دفاتر فروش هر استان و اعلام كتبي همراه با ارسال قبوض باسكول و مستندات مربوط قابل تسويه حساب است.

12- كليه هزينه هاي پس از فروش به عهده خريدار است. تبصره مهم: خريداران محترم توجه داشته باشند كه مبلغ پيشنهادي مي بايست به گونه اي اعلام شود تا چنانچه هزينه هاي جانبي و ارزش افزوده جمعاً 11% و هزينه هاي مقرر يا احتمالي (حمل ونقل ،برشكاري ،بارگيري و...) به آن افزوده شود؛ ترخيص آن مقرون به صرفه باشد.

13- مهلت واريز الباقي ثمن مورد معامله و ترخيص اقلام 7 روز كاري از زمان عقد قرارداد است.در صورت عدم اقدام به موقع توسط خريدار،موضوع انصراف تلقي و سپرده به نفع فروشنده ضبط خواهد شد.

تبصره 1 :واريزكليه وجود قرارداد بايد يكجا وظرف 7روز كاري انجام شود.تاكيد مي شودكه واريز مرحله اي يا چند نوبتي به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست.

تبصره 2: زمان نهايي ترخيص اقلام حجيم يا اقلامي كه قبل از ترخيص به استفاده از ابزار آلات خاص،برشكاري طولاني،تجزيه وجداسازي نياز داشته باشد، با صلاحديد مجري مزايده و مذاكره خريدار مشخص و در قرارداد قيد مي شود.

14-كليه موارد مندرج در اين اطلاعيه مجدداً قبل از شروع مزايده اعلام مي شود ،لذا هيچ گونه عذر و بهانه اي پس از شروع مزايده و عقد قرارداد قابل استماع و پذيرش نيست.

15-شرايط جامع و كامل موضوع مورد معامله در قرارداد درج شده و امضائ ذيل قرارداد به منزله پذيرش كليه شرايط است.

16-مواردي كه در شرايط اعلام شده فوق درج نشده است تابع قرارداد منعقده و مقررات نظام جمهوري اسلامي ايران است.

 

 

شرايط لازم جهت خريد خودرو از موسسه كوثر

1-هدف از برگزاري مزايده ، فروش عادلانه خودرو به مصرف كننده با رعايت صرفه و صلاح سازمان مزايده گذار و اجراي مقررات مربوطه است،لذا شركت كنندگان از ايجاد رقابت كاذب و جوّ ناسالم يا ارائه قيمت هاي نامتعارف پرهيز نمايند.

2-قوانين ومقررات مزايده در خصوص فروشنده(مزايده گذار)وخريدار تعريف شده و رعايت آن الزامي و مجريان مزايده خدمت گزار شما در اجراي هرچه مطلوبترامر مزايده با محوريت تامين حقوق واقعي طرفين است.

3- قبل از زمان برگزاري مزايده،كليه شركت كنندگان طي دو روز بازديد مختارند ضمن بازديدكامل از خودرو هاي چينش شده ،حتي الامكان بررسي هاي لازم پيرامون وضعيت ظاهري ، شرايط عمومي و ارزش واقعي وسايل نقليه مورد نظر را به عمل آورند و قيمت را بر اساس بررسي هاي قبلي پيشنهاد نمايند. تذكر : قرارداد فروش به نام شخص برنده در مزايده تنظيم مي شود.

4-خريداربايستي اهليت قانوني داشته باشد . درصورت عدم احراز صلاحيت قانوني خريد و تملك ، علاوه بر فسخ قرارداد كليه خسارات ناشي از عدم اجراي قرارداد ازخريدار اخذخواهد شد.خريدارموظف است قبل ازخريد و امضاي قرارداد ازشرايط مزايده آگاه شده ودرصورت وجودابهام ازمسئولين امر كسب تكليف كند.

5-خريدار موظف است علاوه بر قيمت خريد ، مبلغي معادل 11 درصد (2% بابت هزينه هاي جانبي مزايده و كارشناسي و 9% ماليات بر ارزش افزوده ) اضافه بر ثمن معامله ، به فروشنده پرداخت كند. (مثال به ازاي هر يك ميليون تومان11% معادل 000/110تومان اضافه مي شود.

6-خريدارموظف است به محض برنده شدن 10% قيمت خرید را به عنوان سپرده بصورت نقدي یا از طريق كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب پرداخت نمايند.

7-مهلت واريز باقيمانده ثمن معامله 7 روز كاري است و ترخيص بايدطي 7 روز كاري انجام شود.درصورت عدم اقدام خريدارو تاخير در ترخيص،هزينه پاركينگ طبق قرارداد اخذ يا نهايتا" قرارداد فسخ و سپرده مربوطه ضبط خواهد شد.

8-ترددخودرو هاقبل ازشماره گذاري ممنوع بوده وكليه وسايل نقليه خريداري شده مي بايست باخودروبر يا يدك از محل مزايده خارج شود .

9-وسايل نقليه عرضه شده شامل گروه ها و شرايط ذيل است. الف ) وسايل نقليه قابل شماره گذاري (فاقد پلاك انتظامي) اينگونه خودرو ها براساس اسناد ومداركي كه موسسه حداكثر دو هفته بعد از ترخيص خودرو در اختيار خريدار قرار مي دهد، قابليت دريافت پلاك انتظامي در سراسر كشور را دارند و خريدار موظف است نهايتاً تا 60 روزپس از دريافت اسناد ضمن بازسازي خودرو ودريافت معاينه فني ، بيمه نامه وعوارض ساليانه شهرداري ازمراكزمربوطه ومراجعه به شماره گذاري محل سكونت با پرداخت ديون دولتي به شرح ذيل نسبت به شماره گذاري خودرو اقدام كند .

1.هزينه هاي عوارض شهرداري خودروي خريداري شده به عهده خريدار است .

2.خودروهاي قابل شماره گذاري نيروهاي مسلح معاف از ماليات هستند وآنچه خريدار بابت هزينه ماليات و دارايي در مراكز شماره گذاري پرداخت مي كند بابت تخصيص و دريافت پلاك شخصي و نقل وانتقال مالكيت بوده و اين هزينه ها به عهده خريدار است .

3.هزينه معاينه فني به علاوه هزينه اخذ پلاك شخصي به عهده خريدار مي باشد .

4.از آنجا كه خودروهاي نيروهاي مسلح بيمه لحظه اي بوده و از روز مزايده بيمه آن قطع مي شود ، لذا اخذ بيمه نامه خودرو خريداري شده بلا فاصله پس از دريافت اسناد به عهده خريدار و با مسئوليت وي است . (درصورت تاخير دربيمه خودروها جبران خسارات به عهده خريدار است . ) ب ) وسايل نقليه داراي پلاك انتظامي اينگونه خودرو ها داراي سابقه شماره گذاري بوده و با پلاك انتظامي (قديم يا ملي) واگذار مي شود.كليه مدارك و پلاك به همراه گواهي فروش يا وكالت تعويض پلاك وحق انتقال مالكيت ، حداكثر دو هفته بعداز ترخيص خودرو توسط موسسه آماده مي باشد و خريدار موظف است در اين مدت نسبت به اخذ بيمه نامه و بازسازي خودرو جهت تعويض پلاك اقدام و با هماهنگي قبلي در روزهاي يكشنبه و چهارشنبه هر هفته در معيت نماينده مؤسسه در شهرهاي تهران ، مشهد ، شيراز ، تبريز ، كرمانشاه ، ساري ، اهواز ، اصفهان و كرمان به مركز شماره گذاري (‌تعويض پلاك ) مراجعه و نسبت به تعويض پلاك اقدام نمايد . شايان ذكر است اينگونه خودروهامشمول هزينه هايي به شرح زيراست :

1.هزينه نقل وانتقال دفترخانه كه به عهده خريدار است.

2.هزينه عوارض شهرداري و دارايي خودرو خريداري شده كه به عهده خريدار است. تبصره :هزينه خلافي پلاك انتظامي خودروهاي داراي پلاك انتظامي(سنوات قبل)تاروزقبل ازمزايده به عهده فروشنده است.

ج )وسايل نقليه غيرقابل شماره گذاري (اوراقي)

1.اينگونه وسايل نقليه به صورت اوراقي وقطعات منفصل فروخته و در قبال آن يك برگ گواهي فروش اوراقي صادر و به خريدار تحويل مي شود .

2. هنگام ترخيص ، شماره شاسي وسيله نقليه اوراقي سنگ گرفته مي شود و خريدار حق تردد يا فروش بصورت خودرو به شخص ديگر را ندارد ، فروشنده هيچ گونه تعهدي درقبال توقيف مراجع انتظامي و قضايي نخواهد داشت .

د)انواع ماشين آلات مهندسي ، راهسازي و كشاورزي اينگونه ماشين آلات و دستگاه ها شامل دو گروه هستند : 1.دستگاه ها و ماشين آلات داراي سند و مدارك شركتي يا گمركي كه سند به همراه گواهي فروش ، به خريدار تحويل مي شود .

2.دستگاه ها وماشين آلات فاقد سند ومدارك شركتي ياگمركي كه تنها گواهي فروش به خريدار تحويل خواهد شد ودر صورت بروزمشكل با استعلام مراجع ذيربط ، پاسخ استعلام ارائه خواهد شد . چنانچه اين دستگاه هابصورت اوراقي فروخته شود موسسه كوثرهيچ گونه تعهدي براي رفع توقيف آنها نخواهند داشت . تذكر : پس از صدور و تحويل سند چنانچه در مسير دريافت خدمات شماره گذاري يا مراحل ديگر به هر دليل نياز به استعلام از مراجع مختلف مانند آگاهي ، دارايي و غيره باشد ضروري است خريداران قبل از مراجعه به مراكز مذكور و هرگونه اقدام ، با موسسه كوثر هماهنگي لازم را به عمل آورند ، در غير اينصورت پيامد آن متوجه شخص خريدار خواهد بود.

10-كليه موارد مندرج در اين اطلاعيه مجدداً قبل از شروع مزايده توسط مجري مزايده اعلام مي شود. لذا هيچ گونه عذر و بهانه اي پس از شروع مزايده و عقد قرارداد قابل استماع و پذيرش نيست.

11-شرايط جامع و كامل در قرارداد في مابين درج شده و طرفين قرارداد با مطالعه و امضاء ذيل قرارداد ، كليه شرايط را بصورت كامل پذيرفته اند.

شرایط و تعهدات شرکت در مزایده کتبی موسسه کوثر

شرايط عمومی متقاضي شركت در مزايده باید اقدامات زير را انجام و مدارک خواسته شده و مبلغ سپرده را در پاکت پیشنهادی قرار داده ، به صورت سر بسته داخل صندوق مزایده بیاندازد و رسید دریافت نماید. اقدامات لازم

: الف- تكميل و امضاء فرم های شركت در مزايده ( بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی ) .

ب- پرداخت سپرده برای هر کد یا بصورت جمعی به شکل واریز از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب از دستگاه پذیرنده (پوز) امور مالی موسسه یا فيش واريز به حساب جام بانك ملت به شماره 2171803409 بنام تنخواه گردان واحد اجرايي كوثرمالی موسسه.

ج- درج شماره حساب يكي از شعب بانكهای سراسر کشور در برگ پيشنهاد جهت عودت سپرده هاي واريزي . ( درصورت برنده نشدن ) د- ارائه يك برگ كپي شناسنامه یا كارت ملي . تذکر: به پيشنهاد های فاقد سپرده ، ‌مبهم ، ‌مخدوش ، ‌ناقص ، مشروط ، كمتر از قيمت پايه و همچنین پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. تبصره

1 : درصورت برابر بودن قیمت پیشنهادی بین دو یا چند نفر ، برنده کسی است که زودتر پاکت را به صندوق مزایده تحویل داده باشد. تبصره

2 : پيشنهاد دهنده فقط در مدت زمان اخذپاکت پيشنهادات می تواند بصورت كتبي تقاضای استرداد يا اصلاح پاكت پيشنهادی خود را ارائه نماید. در صورت انقضاي مهلت ، پاكتهای شركت کنندگان قابل عودت يا اصلاح نیست و در جلسه برگزاری مزایده بازگشايي خواهد شد. تعهدات

1- اهليت قانوني خريدار ( هنگام ترخیص ، همراه داشتن کارت ملی معتبر الزامی می باشد. )

2- برنده مزایده مكلف است علاوه بر قيمت خريد ، 2% بابت هزينه هاي جانبي مزايده و 9% بابت ماليات بر ارزش افزوده به فروشنده پرداخت نمايد.

3- موسسه كوثر در رد يا قبول پيشنهادات اختيار تام دارد.

4- پس از اعلام ‌برندگان مزايده ،كليه خیارات به ويژه خیار غبن فاحش ازخریدار سلب و ساقط می باشد.

5- در صورت كشف هرگونه تباني و ... بين مشتريان، ضمن ابطال معامله و ضبط سپرده مربوطه، حق هرگونه پيگيريهاي بعدي برای این موسسه محفوظ است.

6- تحویل پاکت پيشنهاد به منزله قبول كليه شروط مزایده است و حل اختلافات احتمالی بعهده كميسيون ذیربط مي¬باشد.

7- حداکثر دو روز بعد از باز گشایی پاکتها فهرست اسامی برندگان اطلاع رسانی و در تابلو اعلانات نصب میشود كه اين اعلام به منزله ابلاغ به برندگان مي باشد.

8- سپرده نفر اول و دوم تا مدت تعیین شده برای ترخیص نزد مزایده گذار نگهداری و سپرده سایر شرکت کنندگان مسترد خواهد شد.

9- درصورتیکه برنده مزایده از تاریخ ابلاغ شده نتیجه مزایده ، ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده او ضبط می شود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعایت مفاد تبصره این ماده ابلاغ می گردد اگر او هم از تاریخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف مدت هفت روز برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط و در اینصورت به تشخیص رده مجاز مزایده گزار ، مزایده تجدیدیا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارجاع خواهد شد. تبصره

3 : به شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد بشرطی ابلاغ میشود که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مزایده از مبلغ سپرده بیشتر نباشد.

10- در ترخیص موضوع قرارداد ، رعایت اصول ایمنی و بهداشتی ( HSSE ) توسط خریدار الزامی بوده و مسئول جبران هرگونه خسارات می باشد.

11 – پرداخت کلیه هزینه های بارگیری ، حمل و نقل ، شماره گذاری ، تعویض پلاک ، هزینه های دفتر اسناد رسمی ( حق الثبت،حق التحریر،مالیات نقل و انتقال و ارزش افزوده) مفاصا حساب عوارض شهرداری حسب مورد با در نظر گرفتن قابلیت شماره گذاری دستگاه ، بعهده خریدار است. ( برخی موارد این ماده در مورد دستگاههای غیر قابل شماره گذاری مصداق ندارد).

12- با توجه به اطلاعات كامل ارائه شده از خودروها و نيز فراهم بودن امكانات رؤيت توسط خريدار، ‌اعتراض بعدي در خصوص نقص خودرو از حيث كيفيت و مشخصات پذیرفته نخواهد بود.

تذكر: شرکت کنندگان موظفند در صورت مشاهده هرگونه مغايرت مشخصات مورد مزايده با پلاکارد نصب شده بر روی وسیله نقلیه ، موضوع را در اسرع وقت به مسئول مربوطه اعلام نمايند.

13- شخص پيشنهاددهنده طرف قرارداد می باشد و هرگونه انتقال به شخص دیگر منوط به پرداخت هزينه¬هاي مربوطه در موسسه كوثر مي¬باشد و موسسه در رد یا قبول انتقال مختار است.

14- در صورت تاخير در ترخيص از سوی خریدار( پس از تسويه حساب) فروشنده فقط در صورت تعدي و تفريط مسئول بوده و در تحویل یا عدم تحویل کالا مختاراست.

دی ان ان ایوک